Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Wat doet het OBW Sneek

Het belangrijkste doel van het Old Burger Weeshuis Sneek is om algemene Sneeker belangen en initiatieven op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied te ondersteunen. De stichting helpt graag om bijzonder projecten die het algemeen belang van Sneek dienen te realiseren. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van éénmalige subsidies. Gezien de geschiedenis van het Old Burger Weeshuis Sneek en haar oorspronkelijke doelen, zal bij toekennen van subsidiegelden ook worden gekeken in hoeverre het project zal bijdragen tot verbetering van de positie van kansarme jongeren. Dit is geen absolute voorwaarde maar heeft wel onze bijzondere aandacht.

Het Old Burger Weeshuis Sneek kent een lange geschiedenis. De stichting werd in 1581 opgericht als, zoals de naam al impliceert, een instelling voor wezen. De laatste decennia van de 16e eeuw waren roerige tijden. Gemeente Sneek nam na de kerkelijke Reformatie de kloosterbezittingen in beslag, de opbrengst ging naar het onderhoud ‘van arme wezen’. Weeskinderen uit Sneek en nabije omgeving werden er opgevangen en verzorgd door een voogd.

Veranderende rol

Door de eeuwen heen veranderden vele zaken. Tussen 1931 en 1980 werd de wezenzorg langzaam afgebouwd. Dit kwam onder meer doordat de medische kennis en de hygiëne verbeterde, waardoor het aantal sterfgevallen daalde. In 1900 waren er nog 66 wezen onder de hoede van het OBW, in 1960 waren dit er nog twee. In 1980 verdween de doelstelling zelfs uit de statuten. Vanaf begin 1900 ging het OBW ook een andere rol spelen, namelijk die van ‘instelling ten algemene nutte’. Zo droeg het OBW bij aan het realiseren van het Wilhelminapark in Sneek, het bieden van studiefondsen, het faciliteren van sociaal werk, de bouw van sociale huurwoningen en het realiseren van een jongerencentrum.

Na het wegvallen van de wezenzorg brak de huidige periode aan: het verhuren van het land en het geven van subsidies. Het OBW Sneek verpacht haar landerijen bij negen boerderijen, deze zijn gelegen in Wolsum, Goënga, Loënga, Nijland, Poppenwier, Reahûs, Scharnegoutum, Tersoal en Wommels.

Onze brochure

Meer weten over het Old Burger Weeshuis Sneek en het administratiekantoor aan de Kleine Kerkstraat in Sneek? Download dan onze brochure voor extra informatie.

Enkele OBW Sneek pachters: